วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประกาศสมาธิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.ภุชงค์ ควรคิด
ตำแหน่ง : ประธานกรรม
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.สุผล สขคณาลักษณ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ชนัย ฉินฺกาโม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วาสิงหน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์บุญเกิด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เหลืองอร่ามงวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นาย กษิณ ทุกรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ทีเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายหล่ำ สาคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรชัย เจริญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายรั่นทม พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเภา พยอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สวัสดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง เชยกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2  ถนน นวมินทร์  ซอย 42(ซอยสุวรรณประสิทธิ์) แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีทุนนิธิพัฒนาวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอินทรารักษ์ประเภทออมทรัพย์ 

102-2-28381-4 ประเภทฝากประจำ 102-3-32326-2

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 

>>