วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
พระครูประกาศสมาธิคุณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔
พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๙
พระอาจารย์ไพบูลย์ สุกวโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๙
พระครูประสิทธิ์วีรคุณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๔
พระอาจารย์แสง อคฺควณฺโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๓
พระอาจารย์สำรวย ธมฺมธีโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๙
พระอาจารย์สากล สนฺตมโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์ตุ๋ย กตฺสาโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๐
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ พรรษา ๑๙ 
พระปาฏิโมกข์ รุ่นที่๑๓ พระปาฏิโมกข์รุ่นแรกของ กทม.
การศึกษาทางโลก อนุปริญญา ทางธรรม น.ธ.เอก 
 อภิธรรมชั้นจูฬตรี
พระอาจารย์สวัสดิ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๗
พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๗
พระอาจารย์วิรัช จนฺทสาโร
พระอาจารย์ธรรมรักษ์ สํวโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๐
หลวงพ่อแสงเปรม เตชธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่
พระอาจารย์วิรัช จนฺทสาโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๗
หลวงพ่อวงค์ ปริปุณโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๑๗
พระอาจารย์แก้ว ชยนฺโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๒๕
พระอาจารย์ถนอม อภิวฒฺฑโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๘
พระอาจารย์นิวัฒน์ ปญฺญาวชิโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๗
พระอาจารย์สำรวย ปภสฺสโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์ขจรพันธ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์แสง
พระอาจารย์ย้วน กิตฺติตุคโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๘
พระอาจารย์บุญชวน อาจาโร
พระอาจารย์พิชิตชัย มหาญาโณ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์สมนึก โสตฺถิสุโข พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์สุมิตรศักดิ์ สมจิตฺโต พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ศุภชัย สิริธมฺโม พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์สุภี ฐานิสฺสโร พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๐
พระอาจารย์บุญส่ง ธนปญฺโญ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ธชัคคา พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์ทองดี อธิปญฺโญ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระอาจารย์พยุงศักดิ์ พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๓๙
พระอาจารย์นราวิชญ์ อติสโย พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์บุญเหลือ มหาปุญฺโญ
พระอาจารย์จิรวัฒน์ ปริชาโน พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑
พระอาจารย์ไพรัตน์ โชติวํโส พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๑