วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ทำเนียบพระสงฆ์

พระครูประกาศสมาธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์ เจ้าคณะแขวงคันนายาว

พระครูสังฆรักษ์บุญเกิด ถิรธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม ( อธิการห้องคลัง )

พระอาจารย์มหาชนัย ฉินฺนกาโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์วิเชียร เขมฺคุตฺโต

พระอาจารย์สายัณห์ สญฺญโม

รอการแก้ไข

พระอาจารย์สามารถ จนฺทโชโต
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์สมชัย จิตฺตกาโร
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์วิชัย ญาณวิชโย

พระอาจารย์ชมภู่ จิตฺตสาโร
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์ณัฐพงษ์ สุกวโร
พระอาจรย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์สุกิจ ปภสฺสโร
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม ( เลขานุการเจ้าคณะแขวงคันนายาว )

พระอาจารย์เอกลักษณ์ กลฺยาณฺธมฺโม
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรมศึกษา

รอการแก้ไข

รอการแก้ไข

พระอาจารย์สมบูรณ์ สมปุญฺโญ
อธิการห้องคลัง

พระอาจารย์มหาวิเชียร อนุตฺตโร
พระสอนปริยัติธรรมบาลี

พระอาจารย์ฉกาจ สุจิตฺโต
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์อนันตสิทธิ์ สนฺตจิตฺโต
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์ถุงเงิน ขนฺติสาโร
ผู้ช่วย วัดป่าหาดนางแก้ว

พระอาจารย์พิษณุ สุธมฺโม

พระอาจารย์จรินทร์ ภูริปญฺโญ

พระอาจารย์สุรชาติ จิตฺตสํวโร

พระอาจารย์สวัสดิ์ ปทีโป
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

หลวงพ่อวงษ์ ปริปุณฺโณ

พระอาจารย์วันเฉลิม จนฺทธมฺโม

พระอาจารย์มหาสมาน จารุธมฺโม
พระอาจารย์ปริยัติธรรมบาลี

พระมหาดุนรัตน์ คมฺภีรธมฺโม
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรมบาลี

พระอาจารย์ตุ๋ย กตสาโร
พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 18

พระอาจารย์จำนอง อภินนฺโท

พระอาจารย์มหาพีรวัส วรวฑฺฒโณ

พระอาจารย์ปลด อคฺควณฺโณ
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระสมุห์บุญธรรม วุฑฺฒิธมฺโม
พระสอนปริยัติธรรมศึกษา

พระอาจารย์วันดี นิสโภ

พระอาจารย์บุญสม ธมฺมวโร
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระอาจารย์ชัย เตชธโร

พระอาจารย์มหาสุรัตน์ ถามพโล
พระสอนปริยัติธรรมบาลี

พระอาจารย์ประคอง ปภาโส

รอการแก้ไข

พระอาจารย์มหาสัญญา กิจฺจสาโร
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม ,(มรณะภาพแล้ว)

พระอาจารย์แก้ว ชยนฺโต
พระอาจารย์สอนปริยัติธรรม

พระใบฎีกาวีรยุทธ ขนฺตสาโร
พระอาจารย์สอนศีลธรรมศึกษา

พระอาจารย์มหาสมพร วรโท
พระสอนปริยัติธรรมบาลี

รอแก้ไข

พระอาจารย์ประคอง ฉนฺทยุตฺโต

พระอาจารย์อัครพล นาถปญฺโญ

พระอาจารย์วัลลภ ปญฺญาวชิโร

พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

พระอ.จ.วัฒนะ วฒฺฑโณ

พระอ.จ.สมาน สมาจาโร

พระอ.จ.ณัฐพงษ์ กนฺตธมฺโม

พระอ.จ.สาธิต สารจิตฺโต

พระอ.จ.อมร สุเมโธ

พระอ.จ.บรรพต เขมธโร

พระอ.จ.ธง อภิวฑฺฒโน

พระอ.จ.สมชาย กนฺตผโล

พระอ.จ.ศราวุธ ธมฺมกาโม

พระมหาวินัย ถาวโร

พระอาจารย์สมาน ธนปาโล

พระมหาหมูรัก นาควโร
พระสอนปริยัติธรรมบาลี

รอการแก้ไข

พระธีรเดช เขมวณฺโณ

พระศักดิ์ชัย กนฺตวีโร
ผู้ช่วยอธิการห้องคลัง

รอการแก้ไข

พระพินิจ อติวโร

พระสาคร สณฺธาธิโก

พระองอาจ อติสกโก

พระแดง ฐิตวํโส

พระมหาอธิราช ฐานิสฺสโร

พระเจริญ ฐิตคุโณ

รอการแก้ไข

พระอิทธิพล ติกขปญฺโญ

พระธรรมนอง ฐิตธมฺโม

พระมหาสุรสีห์ ภนฺตวณฺโณ

พระสุรจิต ญาณวุฒโฑ

พระสุเทพ ยโสธโร

พระสุริยา จกฺกวโว

พระธีรรัชต์ ธีรวํโส

พระพิระพรรณ สิริธมฺโม

พระสมโภชน์ หาสกโร

พระสมภพ ถิรจิตฺโต

พระประสงค์ ขิปปาภิญโญ

พระอรรถวิท จณฺณธโร

พระโกวิท สนฺติกโร

พระพิเชษฐ์ ขนฺติโก

พระบุญลือ กิตติคุโณ

พระมหานำโชค ปภากโร

พระสุนทร พุทธสโร

พระศรัญญู อติสทฺโท

พระโสวัตร ธมฺมทีโป

พระศรศักดิ์ ตปสีโล

พระมานะ อธิวโร

พระวิภากร โฆสธมฺโม

พระธิติพันธ์ จิรวฑฺฒโน

พระบุญเลิศ ทนฺตจิตฺโต

พระธชัคคา อธิจิตฺโต

พระพรหม เตชวโร

พระถนอม จารุวณฺโณ

พระกฤษณะ สิริจนฺโท

พระเก่ง ฐานวีโร

พระธวัชชัย กิจฺจกาโร

พระชยาณัฐ ยสชาโต

พระสมภพ

พระกิตติพิพัชร์ อภินนฺโท

พระประดิษฐิ กุสลจิตฺโต