วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
...การวางรากฐานกับการเสริมสร้างบุคคลกรของพระวิปัสสนาจารย์อันเป็นเบื้องต้นพระอาจารย์เองก็เริ่มต้นไว้ไห้ดีแล้ว เงินทุนบางส่วนก็หามาไว้ให้แล้วเหลือแต่พระวิปัสสนาจารย์รุ่นๆหลังและพระภิกษุและพุทธบริษัท ๔ ทั้งหลายก็เป็นเหมือนดังหน่อไม้ที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่และกำลังพ้นจากพื้นดินขึ้นสู่เป็นต้นไผ่ที่สวยงามที่่จะเจริญรอยตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาพระวิปัสสนาจารย์มาเป็นจำนวนหลายต่อหลายรุ่นแล้วถ้าเป็นจำนวนก็ รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๔๔ แล้วเพื่อให้เป็นการพัฒนาตนให้เป็นเหมือนดังผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของวิญญูชนและให้น้อมนำไปปฏิบัติ ปริยัติ ปฏิเวธ ในหลักพระธรรมวินัยที่พระองค์พ่อเรานำพาปฏิบัติกันมาเป็นเวลา ๒๕๐๐ ปีมาแล้วรักษาข้อวัตรปฏิบัติทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นไปให้เขาคิดถึงกับการมาการไปของพระวิปัสสนาจารย์ไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ให้มากมาแบบมีบุญอยู่แบบรู้คุณไปแบบมีทุน คำว่าพระวิปัสสนาจารย์ ต้องรู้ในสังขารตน ต้องรู้ในโลกา และทำเห็นผิดให้ถูกต้องในความเป็นไปในสายกลางรู้รักษาความสามัคคีเมื่อยามมีภัยให้ชัดเจนต่อไปจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพุทธบริษัททั้งหลายต่อไป ฉะนั้นพระอาจารย์บุญเลิศขอฝากเอาไว้ ต้องทำลายเห็นผิดให้กลับสู่ความเห็นให้ที่ถูกต้องต่อมวลประชาอดทน อดกลั้นให้สมดังว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกพระวิปัสสนาจารย์อย่าละทิ้งพ่อแม่ขององค์กรส่งเสริมพัฒนาศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อผู้มาร่วมเข้าอบรมให้เป็นไปในประโยชน์ของความสงบสุขทางจิตใจของพุทธบริษัท ๔ ที่กำลังมาที่กำลังไปให้เป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดีต่อชาวโลกในทักษิตทั้ง ๔  ฉะนั้นพระอาจารย์บุญเลิศขอฝาก...โครงการอบรมนี้ไว้ต่อไป..