วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่มรวม
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ ้กลุ่ม ๑ ภาคปฏิบัตื
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๑ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๒ ภาคปฏิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๒ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๓ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๓ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๔ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๔ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๕ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๕ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๖ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๖ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๗ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๗ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๘ ภาคปฎิบัติ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๘ ภาควิชาการ
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๙ ภาคปฎิบัติ(ไม่กลุ่มวิชาการ)
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ กลุ่ม ๑๐ ภาคปฎิบัติ(ไม่กลุ่มวิชาการ)