วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา

  ฝากให้คิด

 

ก้าวเข้ามาบวชในพระศาสนากคือการก้าวเข้าหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกปรารถนากันมิได้เข้ามาสั่งสมความโง่ เขลาเบาปัญญาต่อเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวงแต่เพื่ออุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องกิเลสตัณหาเพราะคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายในและภายนอก เครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญถ้าต้องการเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามไม่ควรเว้นสติปัญญาที่จะสอดแทรกอยู่ด้วยในวงงานที่ทำพุทธศาสนาสมกับเป็นศาสนาประเสริฐด้วยหลักธรรมที่สอนคนให้ฉลาดทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปฏิบัติที่มาอยู่อาศัยด้วยเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นว่ายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจและเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัยไม่ขยันคิดอ่านด้วยความสนใจในงานของตัวเองทุกประเภท งานของพระผู้พร้อมแล้วเพื่อข้ามโลกข้ามสงสารเป็นงานชั้นเยี่ยมไม่มีงานใดในโลกจะหนักหน่วงถ่วงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห่วงแห่งวัฏฏะทุกข์งานนี้เป็นงานที่ทุ่มเทกำลังทุกด้านแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อาลัยเสียดายเราตระหนักเสมอว่าผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

 

จาก พระอาจารย์กาล รกฺขิตธมฺโม
 

  เลขานุการศูนย์วิปัสสนาฯ